Έρευνα

Η διενέργεια έρευνας στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί βασικό σκοπό της ELMAA και επιτυγχάνεται μέσω των πρωτοβουλιών των μελών της.

Ερευνητικοί σκοποί και μέσα επίτευξης

Η προώθηση της μελέτης του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συμβολή στο δημόσιο διάλογο σχετικά με τα νομικά, πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

H διενέργεια ερευνών, μελετών, γνωμοδοτήσεων, εργασιών και πάσης φύσεως ηλεκτρονικών ή εντύπων εκδόσεων σχετικών με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη δράση της ELMAA.

H συγκρότηση επιτροπών και ομάδων εργασίας για τη διερεύνηση και επεξεργασία κάθε θέματος σχετικού με τη δράση και το σκοπό της ELMAA καθώς και ομάδων εκπροσώπησης του Συλλόγου σε αντίστοιχες επιστημονικές επιτροπές και ομάδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η προσφορά υπηρεσιών των μελών της ELMAA προς το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών κατεύθυνσης του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Τομέα Διεθνών Σπουδών της Νομικής Σχολής Αθηνών για την ενίσχυση του διδακτικού και ερευνητικού έργου του.

Η συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς, πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, και άλλες ενώσεις αποφοίτων μεταπτυχιακών προγραμμάτων που σχετίζονται με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη δράσεων στα πλαίσια του σκοπού της ELMAA.

H διερεύνηση και ανάληψη επιστημονικής έρευνας  και έργων στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων από το Ελληνικό Κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων.

Προηγούμενες έρευνες του Συλλόγου

Έρευνα σχετικά με τη διδασκαλία του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών στις τρεις νομικές σχολές της Ελλάδας. Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν σε εκδήλωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης στις 20.10. 2021.